Miomir Joksimović

PRAVNA PRAKSA

Možete nam povjeriti vaša pravna pitanja iz oblasti:

 • Sudskih postupaka i zastupanja pred sudovima

(Postupci pred sudovima u svim vrstama sporova podrazumijevaju cjelokupan postupak od sastavljanja tuzbe i odgovora na tuzbu, izlazak pred sud i zastupanje vasih interesa pred sudom, sastavljanje zalbi i drugih pravnih ljekova na odluke suda do donosenja konacne odluke)

 • Obligacionih odnosa

(Svaki dogovor o poslovnoj saradnji se zasniva na nacelima i odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Iako ovaj zakon daje veliku sirinu i samostalnost za ugovaranje saradnje, ipak nacela i propisi postavljeni u zakonu se moraju postovati. Takodje, veliki dio sudskih postupaka se upravo odnosi na primjenu odredbi Zakona o obligacionim odnosima)

 • Stvarno pravnih odnosa

(Stvarno pravo podrazumijeva pravo koje se tice pokretnih (sve stvari koje nisu nekretnine) i nepokretnih stvari (nekretnine i prava vezana za nekretnine). Zakon o svojinsko pravnim odnosima regulise nacin sticanja i promjenu vlasnistva na svim stvarima, kao i ostvarivanje drugih prava koja su direktno vezana za stvari (zaloga, hipoteka, sluzbenosti itd.)

 • Autorskih prava

(Autorksa prava se odnose na zastitu intelektualne svojine, konkretno patent, zig, industrijski dizajn i autorska prava stvaralaca. Autorska prava stvaralaca se odnose na prava stvaralaca muzickih, filmskih, knjizevnih ili bilo kojih drugih djela koja ne spadaju u jednu od kategorija ziga, patenta ili industrijskog dizajna)

 • Radno-pravnih odnosa

(Radno pravo je oblast prava koja regulise odnos poslodavca i zaposlenog. Jako siroka i kompleksna oblast koja osim Zakona o radu obuhvata i veliki broj kolektivnih ugovora i pravilnika kojima su uredjena pitanja u vezi sa radom i zaposlenjem)

 • Privredno poslovanje i ugovori u privredi

(Privredno poslovanje podrazumijeva zakljucivanje poslovnih dogovora koji svkako moraju biti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U cilju izbjgavanja njesanoca u toku saradnje najbolji nacin uredjivanja poslovne saradnje predstavlja zakljucenje ugovora kojim se definisu svi znacajni detalji. Postoji izreka da je dobar ugovor najbolji advokat koja se u praksi ispostavlja istinitom, jer je bolje potrositi vise vremena na pregovaranje nego na tumacenje. Mi vam pruzamo usluge izrade svih vrsta ugovora kojima se uredjuje poslovna saradnja izmedju privrednih subjekata)

 • Medijska regulativa

(Pravo medija se odnosi na skup propisa kojima je uredjeno osnivanje i nacin rada medija u Crnoj Gori. Ova oblast prava kroz Zakon o medijima i brojne pravilnike regulise detalje u vezi sa osnivanjem i poslovanjem televizijskih kanala, stampanih novina, radio kanala i internet portala)

 • Pravo osiguravajucih drustava

(Pravo osiguravajucih drustava se odnosi na propise date u Zakonu o osiguranju. Ovaj krovni zakon prati veliki broj pravilnika donesenih od strane vladinog regulatornog tijela Agencije za nadzor osiguranja, kojima su propisana pitanja koja u cjelosti definisu poslovanje osiguravajucih drustava, agencija za posredovanje i zastupanje u osiguranju, kao i nacin ostvarivanja prava korisnika osiguranja – kompanija i gradjana)

 • Zastupanje u upravnim postupcima pred državnim organima i regulatornim tijelima

(Zakon o upravnom postupku je krovni zakon kojim je uredjeno postupanje svih drzavnih organa – regulatornih agencija, inspekcija, katastra, poreskih organa, opstinskih organa i td. u vezi svih pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava gradjana i kompanija pred drzavnim organima)

 • Pitanja u vezi primjene poreskog prava

(Poresko pravo obuhvata vise zakona i pravilnika kojima je uredjena oblast i postupak obracuna i naplate poreza. Ova oblast se odnosi na sva pitanja u vezi PDV-a, poreza na dobit pravnih i fizickih lica, poreza i doprinosa na zarade iz radnog odnosa)

 • Privredni sporovi,

(Privredni sporovi se odnose na sporove koji nastaju iz privrednog poslovanja i odnosi se iskljucivo na privreden subjekte i na sporove koji nastaju povodom njihove saradnje. Svi privredni sporovi se vode pred privrednim sudom u Podgorici)

 • Osnivanje, registracija i promjena statusa privrednih društava;

(Zakonom o privrednim drustvima su propisani uslovi i postupak registracije privrednih subjekata (Drustva sa ogranicenom odgovnrnoscu – d.o.o., Akcionarska drustva – a.d., kao i drugi oblici poslovanja, Komaditno drustvo i preduzetnik). Postupak podrazumijeva pripremu potrebne dokumentacije i dostavljanje iste Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, koji je nadlezan za odlucivanje u postupku registracije. Registracija privrednog drustva traje od 4 do 7 dana)

 • Prekršajni postupci i zastupanje privrednih društava u prekršajnim postupcima

(Prekrsajni postupak podrazumijeva zastupanje pred Sudom za prekrsaje. Svoje znanje i iskustvo koristimo na nacim da nadjemo najbolje resenje za postupak koji se vodi protiv Vase kompanije)

Članstva

Članstvo u Advokatskoj komori Crne Gore

Obrazovanje

Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet
Pravosudni ispit


nazad

Jovan Boljević

PRAVNA PRAKSA

Jovan Boljević, pravnik sa višegodišnjim iskustvom u poslovima uređivanja pravnog okvira za korporativno poslovanje, saradnik je u našoj kancelariji na poslovima vezanim za radno pravo i radno pravne odnose. Stručno je specijalizovan za pružanje usluga korporativnim klijentima po pitanjima izrade potrebne dokumentacije i procedura za oblast ljudskih resursa, kao i izrade radno pravne dokumentacije koja u skladu sa važećim propisima obezbjeđuje jasan i precizan okvir za rad zaposlenih. Jedinstven pristup klijentima omogućuje da se efikasno utvrde stvarne potrebe klijenta i da se predloži najoptimalnije i najekonomičnije rešenje koje će ujedno da obezbijedi potpunu pravnu zaštitu poslodavca i jasan i precizan okvir za rad zaposlenih.
Svoje iskustvo Jovan je stekao višegodišnjim radom u međunarodnim korporacijama koje posluju u Crnoj Gori, u sektorima bankarstva, berzanskog poslovanja i telekomunikacija.
Jovan takođe daje svoj značajan doprinos u vođenju disciplinskih postupaka i radno pravnih sporova koje naši klijenti vode pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori, kao i u postupcima medijacije u cilju vansudskog rešavanja sporova između zaposlenih i poslodavaca.

Obrazovanje

Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet


nazad

Kontaktirajte nas

Advokat Miomir Joksimović
Vaka Đurovića bb-I
Podgorica, 81000
Crna Gora
tel/fax: 020/665-738
mob: 067/391-722
068/881-972
info@advokatura.me